Znajdujesz się na: Aktualności
Newsletter

Aktualności

08-02-2013
ZAPYTANIE OFERTOWE NA OPRACOWANIA GRAFICZNE

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 8.02.2013 r.

Konfederacja Lewiatan („Zamawiający”), w ramach projektuKonkurencyjność arbitrażu” („Projekt”), współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie umowy nr UDA-POKL.02.01.02-00-029/11, przesyła zapytanie na opracowania graficzne.  

1.   Postanowienia ogólne

1.1.     Niniejsze postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.).

1.2.     Zapytanie ofertowe zostanie przekazane wybranym podmiotom oraz zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego.

1.3.     Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego zapytania do upływu terminu składania ofert. Jeżeli zmiany będą mogły mieć wpływ na treść składanych w postępowaniu ofert, Zamawiający przedłuży termin składania ofert. Informacje o zmianach zostaną przekazane niezwłocznie wszystkim podmiotom, do których zostało wystosowane zaproszenie ofertowe. Informacje o zmianach zostaną zamieszczone także na stronie internetowej Zamawiającego.

1.4.     Zapytanie ofertowe, oferty oraz inne informacje dotyczące niniejszego postępowania Zamawiający oraz podmioty składające oferty („Oferenci”) przekazują wyłącznie drogą elektroniczną.

1.5.     Po wyborze Oferenta Zamawiający podejmie uzgodnienia w celu odpowiedniego uszczegółowienia sposobu wykonania zamówienia.

1.6.     Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty częściowej.

 

2. Opis przedmiotu zamówienia

2.1      Projekt „Konkurencyjność arbitrażu” ma na celu promocję i poprawienie konkurencyjności arbitrażu jako metody rozwiązywania sporów gospodarczych względem sądów powszechnych.

 

2.2. Przedmiotem zamówienia są opracowania graficzne dotyczące realizowanych w ramach Projektu działań w okresie luty 2013 – listopad 2014.  

2.3. Szczegóły zamówienia:

1) opracowanie graficzne trzech zaproszeń na trzy różne szkolenia arbitrażowe;

2) opracowanie graficzne jednego ogłoszenia do prasy dotyczącego  szkolenia z zakresu arbitrażu;

3) opracowanie graficzne jednego insertu do prasy prawniczej i/lub gospodarczej dotyczącego promocji e-Sądu Arbitrażowego;

3) opracowanie graficzne 6 edycji kwartalnika elektronicznego;

4) opracowanie graficzne zaproszenia, ulotki i programu konferencji nt. arbitrażu.

 

Kod CPV przedmiotu zamówienia: 798

 

3.      Termin i miejsce złożenia oferty: 

3.1      Termin złożenia oferty: 22 luty 2013 r.

3.2      Ofertę należy przesłać mailem na adres:

 

Agnieszka Różalska-Kucal, Konfederacja Lewiatan

e-mail: arozalska@pkpplewiatan.pl

 

4.      Oferta

Oferta powinna zawierać:

4.1.    Portfolio Oferenta,

 

4.2. Dwie koncepcje graficzne jednej rozkładówki kwartalnika  oraz projekt ogłoszenia prasowego,

 

4.2.   Szczegółowy kosztorys usługi (kwota netto + VAT ), w podziale na:

 

1) opracowanie graficzne trzech zaproszeń na trzy różne szkolenia arbitrażowe;

2) opracowanie graficzne jednego ogłoszenia do prasy dotyczącego  szkolenia z zakresu arbitrażu;

3) opracowanie graficzne jednego insertu do prasy prawniczej i/lub gospodarczej dotyczącego promocji e-Sądu Arbitrażowego;

3) opracowanie graficzne 6 edycji kwartalnika elektronicznego;

4) opracowanie graficzne zaproszenia, ulotki i programu konferencji nt. arbitrażu.

 

4.3.Cenę brutto za wykonanie całego przedmiotu zamówienia zgodnie z pkt 2.2 i 2.3. niniejszego zapytania. Podana cena musi obejmować wszystkie koszty Wykonawcy oraz przeniesienie autorskich praw majątkowych i zależnych.

 

4.4. Do oferty Oferent zobowiązany jest dołączyć oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym o następującej treści:

 

 

miejsce, data

                                                                      OŚWIADCZENIE

 

W związku z przedłożeniem oferty na realizację zadania w ramach projektu „Konkurencyjność arbitrażu” w PO Kapitał Ludzki niniejszym oświadczam, że w stosunku do Konfederacji Lewiatan lub osób upoważnionych do zaciągania w jej imieniu zobowiązań, lub osób wykonujących w jej imieniu czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy nie zachodzą powiązania osobowe lub kapitałowe, w szczególności poprzez:

-  uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki akcyjnej lub spółki osobowej

-  posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji

-  pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,

pełnomocnika

-  pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa

w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia

lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

                                                                    

Podpis osoby (osób) upoważnionej(ych) do reprezentacji

 

 

 

 

5.      Kryteria oceny oferty

5.1.     Warunkiem rozpatrzenia oferty jest jej formalna zgodność z pkt 3 i 4 oraz zgodność oferowanej usługi z opisem przedmiotu zamówienia (pkt 2). Niespełnienie przez Oferenta któregokolwiek z powyższych warunków powoduje odrzucenie złożonej oferty.

5.2.     Oferty dopuszczone do rozpatrzenia zostaną ocenione wg punktacji w skali od 1 do 100 w sposób  następujący:

a. Portfolio - waga 10%

b. Dwie koncepcje graficzne rozkładówki kwartalnika i projekt ogłoszenia prasowego – waga 50%

b. Cena - waga 40 %, przy czym najwyższą liczbę punktów otrzyma oferta zawierająca najniższą cenę brutto, a każda następna zgodnie ze wzorem:

Cena oferty najniżej skalkulowanej

x 100 x 40%

= liczba punktów danej oferty

Cena oferty ocenianej

 

6.      Istotne informacje dotyczące przebiegu postępowania.

6.1.     Termin ważności ofert składanych w ramach zapytania ofertowego powinien wynosić co  najmniej 30 dni, licząc od dnia złożenia oferty.

6.2.     W toku dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.

6.3.   Zamawiający nie ponosi żadnej odpowiedzialności ani jakichkolwiek kosztów związanych z przygotowaniem oferty przez Oferenta, a w szczególności związanych z przystąpieniem do procesu ofertowego, przygotowaniem i złożeniem oferty, negocjacji, przygotowaniami do zawarcia umowy.

6.4.     Zamawiający nie jest zobowiązany do uzasadnienia swojej decyzji w przypadku odrzucenia oferty.

6.5.     Zamawiający nie jest związany projektem złożonym w ramach oferty. Oznacza to, że po wyborze Wykonawcy może wystąpić o przygotowanie innego projektu i dokonanie zmian w projekcie wybranym.

 

7.      Wymagania związane ze współfinansowaniem ze środków Unii Europejskiej:

        Wykonanie zamówienia musi spełnić wymogi projektu realizowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w tym wymogi dotyczące zamieszczania logotypów na materiałach informacyjnych i promocyjnych.

 

8.      Osoba upoważniona do kontaktu z Oferentami:

Agnieszka Różalska-Kucal

Koordynator Projektu „Konkurencyjność arbitrażu”

Konfederacja „Lewiatan”

ul. Zbyszka Cybulskiego 3; 00-727 Warszawa

tel. +48 22 55 99 972; fax +48 22 55 99 910

e-mail: arozalska@pkpplewiatan.pl