O sądzie

Sąd Arbitrażowy przy Konfederacji Lewiatan - nowoczesna instytucja służąca przedsiębiorcom i szybkiemu rozwiązywaniu sporów gospodarczych

O sądzie

Sąd Arbitrażowy przy Konfederacji Lewiatan jest jednostką wyodrębnioną i samodzielną, posiadającą własne władze oraz sekretariat.

Sąd zajmuje się rozstrzyganiem sporów o charakterze gospodarczym, powstałych zarówno między podmiotami krajowymi, jak i międzynarodowymi. Ponadto, istnieje możliwość orzekania na podstawie prawa obcego oraz prowadzenia postępowania w językach obcych. Dlatego też na liście arbitrów Sądu wymienieni są wybitni przedstawiciele praktyki, mający doświadczenie w sprawach o charakterze międzynarodowym.

Liczba spraw wnoszonych przed Sąd systematycznie rośnie, podobnie jak ilość wydawanych wyroków. Często sprawy przed Sądem kończą się ugodą. Średni czas wydania wyroku od momentu wniesienia pozwu wynosi 6 miesięcy. Sprawy rozstrzygane w krótszym okresie były przede wszystkim postępowaniami prowadzonymi przez arbitra jedynego, co jest regulaminowym rozwiązaniem umożliwiającym szybsze uzyskanie wyroku. Dłużej trwały zazwyczaj spory, w których uczestniczyły podmioty międzynarodowe.

Aby jeszcze bardziej przybliżyć arbitraż przedsiębiorcom, w latach 2009 – 2011 prowadzony był projekt „Promocja polubownych metod rozwiązywania konfliktów gospodarczych”, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Koordynatorem projektu była mec. Beata Gessel-Kalinowska vel Kalisz, arbiter i Prezes Sądu. Projekt miał na celu zarówno promocję arbitrażu jako metody rozwiązywania sporów wśród polskich przedsiębiorców, jak i promocję polskiego arbitrażu wśród podmiotów zagranicznych, prowadzących swoje interesy w Polsce. Działania Projektu, które objęły swoim zasięgiem ponad 3000 prawników i przedsiębiorców, zostały przez nich uznane jako wielki sukces Sądu.

W latach 2013-2014 Sąd Arbitrażowy Lewiatan realizował projekt "Konkurencyjność Arbitrażu" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W ramach Projektu zrealizowano wiele działań mających podkreślić jego konkurencyjność względem sądownictwa powszechnego w trzech obszarach: wiedzy, technologii oraz legislacji. W ramach pierwszego z nich zorganizowano trzy typy szkoleń: dla pełnomocników, arbitrów oraz przyszłych trenerów arbitrażu. Drugi z nich skupiał się na stworzeniu systemu elektronicznego Intranet Sądu Arbitrażowego Lewiatan (ISAL) wspomagającego prowadzenie postępowań arbitrażowych. Trzeci zaś, mający na celu opracowanie nowych założeń legislacyjnych, skutkował wydaniem publikacji "Diagnoza Arbitrażu. Funkcjonowanie prawa o arbitrażu i kierunki postulowanych zmian" (wraz z organizacją konferencji o tożsamym tytule), a finalnie wydaniem "Białej Księgi Arbitrażu" zawierającej propozycje zmian w zakresie KPC. Projekt obfitował także w wiele wydarzeń towarzyszących wskazanym celom. Koordynatorem Projektu była mec. Agnieszka Różalska-Kucal, zaś nad jego przebiegiem czuwała Prezes Sądu dr Beata Gessel-Kalinowska vel Kalisz.

Od 28 marca 2017 roku funkcję Prezesa Sądu piastuje Przemysław Schmidt.