Regulaminy

Sąd Arbitrażowy przy Konfederacji Lewiatan - nowoczesna instytucja służąca przedsiębiorcom i szybkiemu rozwiązywaniu sporów gospodarczych

Regulaminy

 

REGULAMINY SĄDU ARBITRAŻOWEGO

REGULAMIN Z 1 MARCA 2012 R. ZE ZMIANAMI OBOWIĄZUJĄCYMI OD DNIA 23 MARCA 2015 R. ORAZ OD DNIA 8 MAJA 2017R. , TEKST JEDNOLITY

 

ZMIANY DO REGULAMINU SĄDU ARBITRAŻOWEGO OBOWIĄZUJĄCEGO OD 1 MARCA 2012 R. WCHODZĄ W ŻYCIE OD 23 MARCA 2015 R. (II INSTANCJA)

 

ZMIANY DO REGULAMINU SĄDU ARBITRAŻOWEGO OBOWIĄZUJĄCEGO OD 1 MARCA 2012 R. WCHODZĄ W ŻYCIE OD 8 MAJA 2017 R. 

 

REGULAMIN Z 1 MARCA 2012 R. ZE ZMIANAMI OBOWIĄZUJĄCYMI OD DNIA 23 MARCA 2015 R. ORAZ OD DNIA 8 MAJA 2017R. , TEKST JEDNOLITY - WERSJA NIEMIECKA

 

REGULAMIN Z 17 MAJA 2010 R.

ZMIANY DO REGULAMINU SĄDU Z 17 MAJA 2010 R. OBOWIĄZUJĄCE OD 18 CZERWCA 2011 R. (DOTYCZĄ WYŁĄCZNIE WEWNĘTRZNEJ STRUKTURY SĄDU)

 

REGULAMIN Z 15 LUTEGO 2005 R.

 

Regulamin Postepowania Dowodowego IBA (IBA Rules on the Taking of Evidence in International Arbitration) - opublikowane za zgodą International Bar Association, London, UK. © International Bar Association w tłumaczeniu na język polski przygotowanym przez zespół kanclearii Allen&Overy A. Pędzich sp.k. dla Sądu Arbitrażowego przy Konfederacji Lewiatan i zaakceptowanym przez Komitet Arbitrażowy IBA

Wytyczne IBA dotyczące konfliktu interesów w międzynarodowym arbitrażu (IBA Guidelines on Conflict of Intest in International Arbitration) - opublikowane za zgodą International Bar Association, London, UK. © International Bar Association w tłumaczeniu na język polski przygotowanym przez zespół kanclearii Allen&Overy A. Pędzich sp.k. dla Sądu Arbitrażowego przy Konfederacji Lewiatan i zaakceptowanym przez Komitet Arbitrażowy IBA

 

KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO - CZĘŚĆ PIĄTA. SĄD POLUBOWNY (ARBITRAŻOWY).