Arbitrzy

Sąd Arbitrażowy przy Konfederacji Lewiatan - nowoczesna instytucja służąca przedsiębiorcom i szybkiemu rozwiązywaniu sporów gospodarczych

wróć do listy

Łukasz Błaszczak

Rok urodzenia
1977
Narodowość
polska
Miejsce zamieszkania
Wrocław
Języki
niemiecki
rosyjski
Specjalizacje
arbitraż inwestycyjny
media i nowe technologie
prawo cywilne
prawo handlowe
prawo spółek
prawo własności intelektualnej
prawo zamówień publicznych
umowy handlowe w ogólności
Uprawnienia zawodowe
radca prawny, profesor nadzwyczajny UWr doktor habilitowany nauk prawnych

Wykształcenie

  • Wyższe


Przebieg kariery zawodowej

Pracownik naukowy-dydaktyczny w Zakładzie Postępowania Cywilnego na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Kierownik Centrum Mediacji i Arbitrażu. W 2006 roku uzyskał stopień doktora, zaś w roku 2011 tytuł doktora habilitowanego nauk prawnych. Redaktor naczelny kwartalnika „ADR. Arbitraż i Mediacja”. Autor kilkudziesięciu publikacji naukowych, na które składają się artykuły oraz opracowania książkowe. Radca prawny prowadzący kancelarię prawną we Wrocławiu.


Doświadczenie arbitrażowe

Rozstrzyganie jako arbiter w sporach arbitrażowych, redaktor naczelny kwartalnika ADR. Arbitraż i Mediacja, wydawanego przez wydawnictwo CH BECK.

 


Publikacje

  1. Ł. Błaszczak, „Klauzula generalna „dobrych obyczajów” z art. 3 k.p.c.”, Polski Proces Cywilny 2014, nr 2(15);
  2. Ł. Błaszczak, „Uznanie i stwierdzenie wykonalności zagranicznych orzeczeń arbitrażowych w świetle art. 1215 k.p.c. oraz konwencji nowojorskiej. Wybrane zagadnienia”, Opolskie studia Administracyjno-Prawne XII/2, rok 2014;
  3. Ł. Błaszczak, „Wadliwość czynności procesowych stron i uczestników. Obecny model i propozycja zmian w przyszłym Kodeksie postępowania cywilnego”, [w:] Postępowanie rozpoznawcze w przyszłym Kodeksie postępowania cywilnego, red. K. Markiewicz, A. Torbus, Warszawa 2014, s.173-219;
  4. Ł. Błaszczak, [w:] Ł. Błaszczak, R. Sikorski, M. Zachariasiewicz, K. Zawiślak, G. Żmij, „Diagnoza arbitrażu. Funkcjonowanie prawa o arbitrażu i kierunki postulowanych zmian”, red. B. Gessel-Kalinowska vel Kalisz, Wrocław 2014, ss. 284-390, (monografia);
  5. Ł. Błaszczak, [w:] Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów. Komentarz, red. T. Skoczny, Warszawa 2014, (komentarz do art. 81 (wspólnie z M. Bernatem), art. 84, art. 115, wprowadzenie do KPC, do art. 47928 KPC (wspólnie z M. Bernattem), art. 47929 KPC, art. 47930 KPC, art. 47931a  KPC (wspólnie z M. Bernattem), art. 47932 KPC, art. 47933 KPC (wspólnie z M. Bernattem), art. 47935 KPC, art. 11 ZmOKiKU (wspólnie z M. Bernattem). Łączna liczba stron: ss. 1035-1055 (wspólnie z M. Bernattem); ss. 1064-1070; ss. 1483-1490; ss.1491-1513 (wspólnie z M. Bernattem); ss. 1514-1517; ss. 1518-1526 (wspólnie z Bernattem);
  6. Ł. Błaszczak, [w:] BIAŁA KSIĘGA. Propozycja zmian legislacyjnych mających na celu ulepszenie ram prawnych sądownictwa polubownego w Polsce, red. B. Gessel-Kalinowska vel Kalisz, M. Zachariasiewicz, Warszawa-Katowice-Kraków-Wrocław-Poznań2014;
  7. Łukasz Błaszczak, Problematyka dochodzenia roszczeń o zwrotnie należnie zatrzymanego wadium w procesie cywilnym. Uwagi na marginesie art. 46 ust. 4a prawa zamówień publicznych, Radca Prawny Zeszyty Naukowe nr 1/ 2014;
  8. Ł. Błaszczak, [w:] Dowody i postępowanie dowodowe w sprawach cywilnych, Warszawa 2015, rozdz. 1 pkt 1-9 (ss.1-91); rozdz. 4 pkt 8 (ss. 491-507); rozdz. 6.wróć do listy