Arbitrzy

Sąd Arbitrażowy przy Konfederacji Lewiatan - nowoczesna instytucja służąca przedsiębiorcom i szybkiemu rozwiązywaniu sporów gospodarczych

wróć do listy

Maciej de Abgaro Zachariasiewicz

Rok urodzenia
1978
Narodowość
polska
Języki
angielski
Specjalizacje
prawo konkurencji
umowy handlowe w ogólności
WWW
www.kozminski.edu.pl/pl/kadra-i-badania/wyszukiwarka-pracownikow/wizytowka/?id=3412
http://adplegal.com.pl/zespol/

Wykształcenie

 • Magister prawa: Uniwersytet Śląski (2002);
 • LLM: Uniwersytet Środkowoeuropejski w Budapeszcie (2003);
 • Staż w kancelarii sędziego Sądu przy Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Luksemburgu (2005-2006);
 • Doktor nauk prawnych: Uniwersytet Śląski (2009);
 • Staż badawczy (visiting scholar): Columbia University, Nowy Jork (2013).


Przebieg kariery zawodowej

Dr Maciej Zachariasiewicz jest pracownikiem akademickim oraz praktykującym prawnikiem. W 2007 roku dołączuł do ADP POPIOŁEK, ADWOKACI I DORADCY. Specjalizuje się w prawie arbitrażowym, transgranicznych postępowaniach sądowych i w międzynarodowym prawie handlowym. Reprezentował i doradzał klientom w postępowaniach przed sądami arbitrażowymi Międzynarodowej Izby Handlowej w Paryżu (ICC) i Krajowej Izby Gospodarczej w Warszawie. Dr Zachariasiewicz przygotował szereg opinii prawnych z zakresu prawa cywilnego, handlowego, międzynarodowego i europejskiego (w szczególności w zakresie swobody świadczenia usług na terytorium Unii Europejskiej i pracowników delegowanych). Pracował także dla polskich organów rządowych oraz spółek z udziałem Skarbu Państwa.

Maciej Zachariasiewicz jest adiunktem w Katedrze Prawa Cywilnego Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Wykłada prawo cywilne i prawo prywatne międzynarodowe, jak również międzynarodowe prawo handlowe i europejskie prawo procesowe. Prowadzi zajęcia w języku polskim i angielskim. Przez szereg lat sprawował opiekę nad zespołami biorącymi udział w studenckim konkursie Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot Court Competition w Wiedniu.

W 2009 roku Maciej Zachariasiewicz obronił na Uniwersytecie Śląskim pracę doktorską na temat trustów i innych stosunków powierniczych w porównawczym i prawie prywatnym międzynarodowym. Dr Zachariasiewicz jest także autorem wielu publikacji z dziedziny prawa cywilnego, prawa prywatnego międzynarodowego, międzynarodowego arbitrażu i prawa europejskiego.

Od 2009 roku, Maciej Zachariasiewicz pełni funkcję krajowego korespondenta Komisji Prawa Handlu Międzynarodowego (UNCITRAL), działającej w ramach ONZ, w zakresie Konwencji Wiedeńskiej o międzynarodowej sprzedaży towarów. Od 2014 r. jest członkiem Komitetu Arbitrażowego kierującego pracami Sądu Arbitrażowego Lewiatan w Warszawie.


Doświadczenie arbitrażowe

Uczestnictwo w zastępstwie procesowym stron w postępowaniach arbitrażowych (ICC, VIAC, SA i KIG) i post-arbitrażowych (w szczególności uznawanie i wykonywanie orzeczeń arbitrażowych).


Członkostwo w organizacjach i stowarzyszeniach zawodowych

 • Polskie Stowarzyszenie Prawa Europejskiego (polska gałąź FIDE, od 2005)
 • Young Arbitrators Forum of the International Chamber of Commerce (ICC, od 2013)
 • ICDR Young & International (od 2012)
 • Polska Akademia Nauk, Komitet Nauk Prawnych i Ekonomicznych, Oddział w Katowicach (od 2011)

Inne funkcje:

 • UNCITRAL CLOUT National Correspondent (od 2009)
 • Sekretarz redakcji “Problemów Prawa Prywatnego i Międzynarodowego” (wydawnictwo UŚ)
 • Recenzent e-Przeglądu Arbitrażowego
 • Prezes Silesia Vis Moot Alumni Association (od 2013)


Publikacje

Publikacje w czasopismach naukowych:

 1. DE ABGARO ZACHARIASIEWICZ M. (2014), "Kilka refleksji w odniesieniu do możliwości rozwoju postępowań grupowych w arbitrażu w Polsce", ADR ARBITRAŻ I MEDIACJA - KWARTALNIK, 1(25), s.51-77;
 2. DE ABGARO ZACHARIASIEWICZ M. (2014), "Prawo właściwe dla skutków orzeczenia arbitrażowego", E-PRZEGLĄD ARBITRAŻOWY, 6, s.41-60;
 3. PAZDAN M., DE ABGARO ZACHARIASIEWICZ M., Zachariasiewicz M., Świerczyński M., Jagielska M., Żarnowiec Ł., Kurowski W. (2013), "W odpowiedzi na ankietę skierowaną do państw członkowskich Unii, dotyczącą stosowania Rozporządzenia nr 864/2007 o prawie właściwym dla zobowiązań pozaumownych (Rzym III)", PROBLEMY PRAWA PRYWATNEGO MIĘDZYNARODOWEGO, -, s.165-197;
 4. DE ABGARO ZACHARIASIEWICZ M. (2013), "Porozumienie stron w przedmiocie wyboru wspólnych europejskich przepisów dotyczących sprzedaży.", EUROPEJSKI PRZEGLĄD SĄDOWY, 2, s.12;
 5. DE ABGARO ZACHARIASIEWICZ M. (2013), "Ameryki bitwa o pozwy zbiorowe w arbitrażu, czyli dramat w 7 aktach", ADR ARBITRAŻ I MEDIACJA - KWARTALNIK, 4 (24), s.22;
 6. DE ABGARO ZACHARIASIEWICZ M. (2013), "4th Global ICC YAF Conference, czyli gawędzenie młodych i o młodych na temat międzynarodowego arbitrażu arbitrażowego", E-PRZEGLĄD ARBITRAŻOWY, 3-4 (15-16), s.75-77;
 7. DE ABGARO ZACHARIASIEWICZ M., Popiołek W. (2012), "Prawo właściwe dla roszczenia o uznanie umowy za bezskuteczną - skarga pauliańska w prawie prywatnym międzynarodowym", PROBLEMY PRAWA PRYWATNEGO MIĘDZYNARODOWEGO, 11, s.115-139;
 8. DE ABGARO ZACHARIASIEWICZ M. (2012), "Amicus Curiae in International Investment Arbitration: Can It Enhance the Transparency of Investment Dispute Resolution?", Journal of International Arbitration, 2, s.206-225;
 9. Bełdowski J., DE ABGARO ZACHARIASIEWICZ M. (2012), "Nowy etap harmonizacji prawa umów w UE (cz. I i II)", EUROPEJSKI PRZEGLĄD SĄDOWY, 6, s.8;
 10. DE ABGARO ZACHARIASIEWICZ M. (2012), "O kierunkach rozwoju wspólnego prawa umów w Europie" (Sprawozdanie z konferencji. Katowice, 23-24 IX 2010).", PAŃSTWO I PRAWO, 6, s.77-91;
 11. DE ABGARO ZACHARIASIEWICZ M. (2011), "Recent Developments in European Private Law: The Influence of European Consumer Law on National Legal Systems", EUROPEAN REVIEW OF PRIVATE LAW, 19, s.471-480;
 12. DE ABGARO ZACHARIASIEWICZ M. (2011), "Sprawozdanie z konferencji „European Contract Law – Unlocking the Internal Market Potential for Growth”, EUROPEJSKI PRZEGLĄD SĄDOWY, 4, s.4;
 13. DE ABGARO ZACHARIASIEWICZ M. (2010), "Klauzula porządku publicznego jako podstawa odmowy uznania lub wykonania orzeczenia sądu polubownego w polskim prawie arbitrażowym na tle prawnoporównawczym", PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO W KATOWICACH. PROBLEMY PRAWA PRYWATNEGO MIĘDZYNARODOWEGO, 6, s.54;
 14. DE ABGARO ZACHARIASIEWICZ M. (2010), "Public policy as ground for refusal of arbitral award in Poland", Migelhas Arbitration Review, 5, s.2.

Monografie:

 1. DE ABGARO ZACHARIASIEWICZ M., Żarnowiec Ł., Świerczyński M. (2011), "Prawo prywatne międzynarodowe ze schematami", LEXIS-NEXIS;
 2. DE ABGARO ZACHARIASIEWICZ M., Świerczyński M., Żarnowiec Ł. (2010), "Prawo prywatne międzynarodowe: Testy", Warszawa, LexisNexis.

Rozdziały w monografiach:

 1. DE ABGARO ZACHARIASIEWICZ M. (2015), "Trusty" w: "Prawo prywatne międzynarodowe. System Prawa Prywatnego. Tom 20C", Maksymilian Pazdan, Warszawa, C.H.BECK, s.699-770;
 2. DE ABGARO ZACHARIASIEWICZ M. (2014), "Poland" w: "Civil and Commercial Mediation in Europe, Vol. II. Cross-Border Mediation", Carlos Esplugues Mota, Cambridge, Intersentia, s.25;
 3. DE ABGARO ZACHARIASIEWICZ M. (2014), "Kolizyjnoprawne zagadnienia mediacji transgranicznych" w: "Znad granicy ponad granicami. Księga Dedykowana Profesorowi Dieterowi Martiny", M. Margoński, M. Krzymuski, Warszawa, C.H.BECK, s.423-446;
 4. DE ABGARO ZACHARIASIEWICZ M., PAZDAN M. (2014), "The Effects of Corruption in International Commercial Contracts: Polish Report for IACL Congress 2014" w: "Rapports polonais. XIX Congres International de droit comparé. XIX International Congress of Comparative Law", B. Lewaszkiewicz-Petrykowska, Łódź, WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO, s.107-140;
 5. DE ABGARO ZACHARIASIEWICZ M. (2014), "Klauzula porządku publicznego" w: "Prawo prywatne międzynarodowe. System Prawa Prywatnego. Tom 20A", Maksymilian Pazdan, Warsaw, C.H.BECK, s.469-508;
 6. DE ABGARO ZACHARIASIEWICZ M. (2014), "Postępowania postarbitrażowe: skarga o uchylenie orzeczenia sądu polubownego oraz uznawanie i wykonywanie orzeczeń arbitrażowych" w: "DIAGNOZA ARBITRAŻU: Funkcjonowanie prawa o arbitrażu i kierunki postulowanych zmian", Beata Gessel-Kalinowska vel Kalisz, Wrocław, Sąd Arbitrażowy przy KPP Lewiatan, s.402-581;
 7. DE ABGARO ZACHARIASIEWICZ M. (2014), "Stosunki pracy. VIII.Delegowanie pracowników do innego państwa członkowskiego w ramach świadczenia usług" w: "Prawo prywatne międzynarodowe. System Prawa Prywatnego. Tom 20B", Maksymilian Pazdan, Warszawa, C.H.BECK, s.498-528;
 8. DE ABGARO ZACHARIASIEWICZ M. (2013), "Projekt rozporządzenia w sprawie wspólnych europejskich przepisów prawa sprzedaży a krajowe przepisy imperatywne" w: "Współczesne wyzwania prawa prywatnego międzynarodowego", J. Poczobut, Warszawa, WOLTERS KLUWER, s.372-390;
 9. DE ABGARO ZACHARIASIEWICZ M. (2013), "Instrument opcjonalny. Wspólne europejskie prawo sprzedaży" w: "System Prawa Handlowego. Międzynarodowe Prawo Handlowe", Wojciech Popiołek, Warszawa, C.H. BECK, s.37-42;
 10. DE ABGARO ZACHARIASIEWICZ M. (2013), "Stosunki powiernicze" w: "System Prawa Handlowego. Międzynarodowe Prawo Handlowe", Wojciech Popiołek, Warszawa, C.H. BECK, s.1060-1085;
 11. DE ABGARO ZACHARIASIEWICZ M. (2012), "Perspectives for the European Optional Instrument Regarding Common Law of Contracts" w: "Dny práva 2011 – Days of Law 2011: Civil Law on the Cross-roads", J. Kotásek,, J. Bejček, V. Kratochvíl, N. Rozehnalová, P. Mrkývka, J. Hurdík, R. Polčák, J. Šabata, Brno, Masarykova Univerzita Pravnicka Fakulta, s.23;
 12. DE ABGARO ZACHARIASIEWICZ M. (2012), "Komentarz do art. 272-274, 340(1) TFUE" w: "Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Komentarz 2012", A. Wróbel, J. Łacny, D. Kornobis-Romanowska, Warszawa, WOLTERS KLUWER, s.50;
 13. DE ABGARO ZACHARIASIEWICZ M., Popiołek W. (2011), "Poland" w: "Application of foreign law", Esplugues C., Iglesias J.L., Palao G., Monachium, SELLIER, s.275-299;
 14. DE ABGARO ZACHARIASIEWICZ M. (2010), "Komentarz do art. 238-240 i 288(1) TWE" w: "Komentarz do Traktatu Ustanawiającego Wspólnotę Europejską", Wróbel A., Warszawa, LexisNexis, s.50.wróć do listy