Arbitrzy

Sąd Arbitrażowy przy Konfederacji Lewiatan - nowoczesna instytucja służąca przedsiębiorcom i szybkiemu rozwiązywaniu sporów gospodarczych

wróć do listy

Maciej Łaszczuk

Rok urodzenia
1955
Narodowość
polska
Miejsce zamieszkania
Warszawa
Języki
angielski
Specjalizacje
arbitraż inwestycyjny
arbitraż międzynarodowy
fuzje i przejęcia (M&A)
nieruchomości i prawo budowlane
prawo cywilne
prawo handlowe
prawo podatkowe
prawo spółek
projekty infrastrukturalne
umowy cywilne
umowy dystrybucyjne, franchisingowe
umowy handlowe
Uprawnienia zawodowe
adwokat
WWW
www.laszczuk.pl
www.arbitration.pl

Wykształcenie

1989 wpis na listę adwokatów;
1987 wpis na listę radców prawnych;
1981 egzamin sędziowski po odbyciu aplikacji sądowej;
1974 – 1978 studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.


Przebieg kariery zawodowej

od 1989 partner założyciel kancelarii Łaszczuk i Wspólnicy świadczącej pomoc prawną dla przedsiębiorców polskich i międzynarodowych;
1987 – 1989 doradca prawny w przedsiębiorstwach polskich i zagranicznych;
1982 – 1987 sędzia w Okręgu Sądu Wojewódzkiego w Warszawie;
1978 – 1982 Instytut Państwa i Prawa PAN.


Doświadczenie arbitrażowe

Niemal 300 postępowań arbitrażowych (jako arbiter lub arbiter przewodniczący) prowadzonych przed krajowymi i międzynarodowymi stałymi sądami polubownymi oraz sądami polubownymi ad hoc, m.in. według regulaminów ICC, UNCITRAL, SA KIG i Sądu Arbitrażowego Lewiatan. Arbiter na listach szeregu stałych polskich i zagranicznych sądów arbitrażowych, w tym Sądu Arbitrażowego Lewiatan, Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej (SA KIG), Trybunału Arbitrażowego ds. Sportu przy Polskim Komitecie Olimpijskim, Swiss Arbitration Association oraz Centrum Arbitrażowego Federalnej Izby Gospodarczej (VIAC) w Wiedniu.


Członkostwo w organizacjach i stowarzyszeniach zawodowych

 • członek Naczelnej Rady Adwokackiej, Przewodniczący Komisji ds. Arbitrażu NRA;
 • International Bar Association;
 • International Law Association, członek International Commercial Arbitration Committee;
 • Austrian Arbitration Association;
 • Swiss Arbitration Association;
 • International Council for Commercial Arbitration – ICCA;
 • Polskie Stowarzyszenie Sądownictwa Polubownego, członek Zarządu;
 • Polskie Stowarzyszenie Prawa Europejskiego.


Publikacje

Wybrane publikacje:

 1. Regulamin Arbitrażowy Sądu Arbitrażowego przy KIG. Komentarz, M. Łaszczuk, A. Szumański (red.), Warszawa 2017;
 2. Wadliwość postępowania dowodowego jako przyczyna uchylenia wyroku arbitrażowego [w:] B. Jelonek-Jarco, R. Kos, J. Zawadzka (red.), Usus magister est optimus. Rozprawy prawnicze ofiarowane Profesorowi Andrzejowi Kubasowi, Warszawa 2016;
 3. Postępowania postarbitrażowe (współautor: Justyna Szpara) [w:] A. Szumański (red.), System prawa handlowego. Tom 8. Arbitraż handlowy, C.H. Beck, wyd. I Warszawa 2009, wyd. II Warszawa 2015;
 4. Kilka uwag o obowiązkach, niezależności i bezstronności arbitrów, [w:] Maciej Łaszczuk i in., Arbitraż i mediacja, księga jubileuszowa dedykowana doktorowi Andrzejowi Tynelowi, Warszawa 2012;
 5. Czy autonomia stron w ustalaniu reguł postępowania przed sądem polubownym jest ograniczona w czasie?, (współautor: Justyna Szpara), [w:] J. Okolski i in. (red.)Księga pamiątkowa 60-lecia Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie, Warszawa 2010;
 6. dopuszczalności odbierania przyrzeczenia od świadków przez sąd polubowny, [w:] Międzynarodowy i krajowy arbitraż handlowy u progu XXI wieku. Księga pamiątkowa dedykowana doktorowi habilitowanemu Tadeuszowi Szurskiemu, Warszawa 2008;
 7. Uwagi o zakresie pomocy udzielanej sądowi polubownemu przez sąd państwowy na podstawie art. 1192 k.p.c., (współautor: Justyna Szpara), Palestra, Nr 9-10, 2008.wróć do listy