Arbitrzy

Sąd Arbitrażowy przy Konfederacji Lewiatan - nowoczesna instytucja służąca przedsiębiorcom i szybkiemu rozwiązywaniu sporów gospodarczych

wróć do listy

Piotr Nazaruk

Rok urodzenia
1980
Narodowość
polska
Języki
angielski
Specjalizacje
finanse, bankowość
fuzje i przejęcia (M&A)
prawo cywilne
prawo handlowe
prawo spółek
Uprawnienia zawodowe
radca prawny, doktor n. prawnych
WWW
www.PNazaruk.pl

Wykształcenie

2013 - Doktor nauk prawnych w zakresie prawa cywilnego, rozprawa pt. "Zapis na sąd polubowny dotyczący sporów ze stosunku spółki akcyjnej";
2007 – Absolwent studiów podyplomowych PRE-Master of Business Administration;
2004 - Magiester prawa, praca pt. "Fakultatywne postanowienia umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w kontekście prawa europejskiego".


Przebieg kariery zawodowej

Od 2006 r. prowadzi indywidulaną działalność prawniczą, obecnie pod firmą Kancelaria Radców Prawnych Dr Piotr Nazaruk & PKPG. z Biurami w Gdańsku i w Warszawie (www.Kancelaria.PNazaruk.pl). Ponadto, od 2014 r. jest konsultanem naukowym (Of Counsel) w Kancelarii z Grupy Legal Network International w Genewie (LNI) a od maja 2015 ekspertem rządowym w zakresie prawa handlowego, m.in. Członek Zespołu ds. Prawa Gospodarczego przy Wicepremierze - Ministrze Rozwoju i Finansów.

Od 2005 r. wykładowca a następnie adiunkt uczelni wyższych, od 2016 r. jest adiunkt Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie, wykładający na Wydziałach w Warszawie, Londynie i Brukseli oraz Pełnomocnikiem Rektora EWSPA i Koordynatorem studiów podyplomowych: „Prawo spółek”, „Prawo kontraktów” i „Pozasądowe metody rozwiązywania sporów gospodarczych” (www.ewspa.edu.pl). W latach 2004-2015 był członkiem zarządów i rad nadzorczych spółek kapitałowych. Od 2016 r. jest Prezesem Zarządu Polskiego Kolegium Prawno-Gospodarczego, fundacji prowadzącej działalność naukową oraz szkoleniową w Warszawie i w Gdańsku (www.pkpg.pl).


Doświadczenie arbitrażowe

 • Arbitrer w postepowaniach arbitrażowych, doradtwo i reprezentacja w postępowaniach arbitrażowych;
 • asystent zespołów orzekających w postępowaniach abitrażowych. Wpisany na listy stałych arbitrów w kilku sądach arbitrażowych (m.in. Sąd Polubowny przy Związku Banków Polskich w Warszawie).


Członkostwo w organizacjach i stowarzyszeniach zawodowych

 • International Council for Commercial Arbitration w Hadze (ICCA);
 • International Law Association w Londynie, Grupa Polska - ILA Warszawa;
 • Okręgowa Izba Radców Prawnych w Gdańsku;
 • Zrzeszenie Prawników Polskich.


Publikacje

Ponad 20 publikacji z prawa cywilnego, handlowego i ADR, w tym:

 1. "Zapis na sąd polubowny dotyczący sporów ze stosunku spółki akcyjnej", 2013 r. (rozprawa doktorska);
 2. Komentarze do artykułów: 1-125, 659-773, 860-875, 921 [1]-[16] kodeksu cywilnego [w:] "Kodeks Cywilny. Komentarz", red. J. Ciszewski, LexisNexis, Warszawa 2014 r. (SIP LEX 2014);
 3. "Wpływ zasad corporate governance na kompetencje rad nadzorczych spółek akcyjnych w krajach Unii Europejskiej", [w:] Z. Radwański, T. Ereciński et. al., Polskie prawo prywatne w dobie przemian. Księga Jubileuszowa dedykowana prof. J. Młynarczykowi, Wyd. UG, Gdańsk 2005 r.;
 4. "The role of the international public law and >soft law< in the area of alternative dispute resolution between public entities and private entrepreneurs in Poland", [w:] Studia Gdańskie. Wizje i Rzeczywistość, Tom XII, 2015 r.;
 5. "Regulacja zdatności arbitrażowej sporów w art. 1157 k.p.c. na tle prawno-porównawczym - uwagi de lege lata i lege ferenda", Kwartalnik Naukowy Pieniądze i Więź, nr 64/2014 r.;
 6. "Zastosowanie konstrukcji zapisu na sąd polubowny przez odesłanie w stosunkach prawnych spółek akcyjnych", [w:] "Tendencje reformatorskie w prawie handlowym" - Księga na X Ogólnopolski Zjazd Katedra Prawa Handlowego, C.H. Beck, Warszawa 2015 r.;wróć do listy