7 kroków arbitrażu

Sąd Arbitrażowy przy Konfederacji Lewiatan - nowoczesna instytucja służąca przedsiębiorcom i szybkiemu rozwiązywaniu sporów gospodarczych

Postępowanie przed Sądem Arbitrażowym przy Konfederacji Lewiatan w 7 krokach

Opr. Beata Gessel – Kalinowska vel Kalisz, Paweł Pietkiewicz


Sądy polubowne (arbitrażowe) były przeznaczone w głównej mierze dla kupców. Z biegiem czasu zmieniła się nomenklatura – nasz sąd jest sądem dla przedsiębiorców - ale idea pozostała ta sama. Postępowanie przed sądem polubownym powinno być szybkie, przewidywalne i wysokiej jakości, ponieważ tego potrzeba dzisiejszym przedsiębiorcom. Powinno być też prawdziwie polubowne, to znaczy powinno dążyć do takiego sposobu rozwiązywania sporów, aby jego strony po rozstrzygnięciu sporu nadal mogły prowadzić wspólne interesy. Poniżej pokazujemy jak przedsiębiorca w siedmiu krokach może skorzystać z Sądu Arbitrażowego przy Konfederacji Lewiatan.

Krok 1: Klauzula.

Zawierasz umowę, co prawda nie przewidujesz żadnych sporów, ale na wszelki wypadek zamieszczasz w umowie następujący zapis na sąd polubowny: "Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy lub w związku z nią będą rozstrzygane ostatecznie zgodnie z Regulaminem Sądu Arbitrażowego przy Konfederacji  Lewiatan w Warszawie, przez trzech arbitrów wyznaczonych zgodnie z tym Regulaminem.” Treść klauzuli możesz w pewnych granicach zmieniać. W szczególności możesz postanowić, że sprawa będzie rozpatrywana przez jednego arbitra, co zmniejszy koszty postępowania.

Krok 2: Pozew, wybór arbitra.

Niestety, w związku z wykonywaniem umowy powstał spór. Musisz sporządzić pozew, w którym oznaczysz swoje żądanie i powołasz dowody na jego poparcie oraz powołasz się na zapis na sąd polubowny i wyznaczysz jednego arbitra. Arbitra wybierzesz spośród osób, do których masz zaufanie i które wykazują znajomość problematyki, której dotyczy spór, ale jest bezstronny i od Ciebie niezależny. Pomocą może Ci służyć lista arbitrów, zamieszczona na stronie internetowej sądu (zakładka o sądzie), gdzie podany jest krótki życiorys każdego arbitra. Możesz wyszukać arbitra z listy, który specjalizuje się w danej dziedzinie, poprzez specjalną wyszukiwarkę na stronie sądu, możesz też powołać osobę spoza listy. Pozew wysyłasz na adres sądu arbitrażowego.

Krok 3: Opłaty arbitrażowe.

Na wezwanie sądu uiszczasz opłatę arbitrażową oraz opłatę administracyjną. Możesz wyliczyć orientacyjnie wysokość opłaty, korzystając z kalkulatora oraz Tabeli opłat zamieszczonych na stronie sądu. Dokonanie płatności spowoduje wszczęcie dalszych kroków przez sąd. Taką czynnością jest przesłanie przez sekretariat sądu pozwu drugiej stronie. Po zakończonym postępowaniu, sąd arbitrażowy zasądzi na Twoją rzecz taką część opłaty arbitrażowej w jakiej części wygrałeś sprawę. Pamiętaj, że sąd arbitrażowy może nie zasądzić na Twoją rzecz całości poniesionych przez Ciebie kosztów zastępstwa procesowego.

Krok 4: Odpowiedź na pozew i wybór pozostałych arbitrów.

Po otrzymaniu pozwu strona przeciwna będzie mogła złożyć odpowiedź na Twój pozew oraz wyznaczyć drugiego arbitra. Jeśli tego nie zrobi, to w zastępstwie strony arbiter zostanie wyznaczony przez Komitet Nominacyjny z listy arbitrów. Aktualny skład Komitetu Nominacyjnego znajdziesz na stronie sądu w zakładce władze sądu. Obydwaj arbitrzy wybiorą trzeciego arbitra, tzw. arbitra przewodniczącego, korzystając z listy arbitrów zamieszczonej na stronie internetowej sądu. Arbiter wybrany przez Ciebie może, choć nie musi, skonsultować się z Tobą w sprawie wyboru arbitra przewodniczącego. To już jest ostatni kontakt, jaki arbiter może mieć z Tobą poza salą sądową w kwestiach związanych ze sporem, aż do zakończenia postępowania. Bardziej szczegółowe zasady, jakie obowiązują arbitrów w naszym sądzie znajdziesz w zakładce Przepisy, gdzie są zamieszczone zasady etyki. Od arbitrów oczekujemy i wymagamy wysokich standardów etycznych. Dlatego, między innymi, masz do nich zaufanie.

Krok 5: Rozprawa.

Podobnie jak w sądzie powszechnym, sąd arbitrażowy bada sprawę na rozprawie, analizuje przedstawione dowody, w tym przesłuchuje świadków. Są jednak zasadnicze różnice: w arbitrażu nie ma prekluzji dowodowej, choć przewodniczący może zarządzić termin, po którym już żadne dowody nie będą przyjęte; strony mogą ustalić sposób prowadzenia postępowania dowodowego, np.: korzystać z prywatnych biegłych lub nawet przesłuchiwać ich przed sądem. Rozprawa przebiega raczej w nastroju spotkania. Na rozprawie są obecni arbitrzy, Ty, Twój przeciwnik oraz ewentualnie pełnomocnicy stron. Na rozprawę nie mają dostępu osoby trzecie. Arbitrzy zobowiązani są do dochowania poufności tak więc fakt sporu, jego przebieg oraz wynik nie będzie znany nikomu spoza tego grona.

Krok 6: Wyrok.

Po wyjaśnieniu okoliczności sprawy sąd wydaje wyrok, który nie podlega zaskarżeniu. Można wystąpić do sądu powszechnego z wnioskiem o jego uchylenie, ale jest to bardzo trudne ze względu na bardzo ograniczone podstawy takiego uchylenia. Po otrzymaniu wyroku musisz udać się do sądu powszechnego z wnioskiem o uznanie lub stwierdzenie jego wykonalności. Nie jest to skomplikowana procedura i zwykle trwa bardzo krótko. Wyrok sądu możesz także wykonać praktycznie na całym świecie ze względu na fakt, że obecnie 144 krajów jest stroną Konwencji Nowojorskiej z 1958 roku umożliwiającej uznawanie i wykonywanie zagranicznych wyroków sądów polubownych.

Krok 7: Egzekucja.

Wyrok opatrzony klauzulą wykonalności możesz skierować do egzekucji przez komornika, chyba że druga strona wykona go dobrowolnie.