Sąd Arbitrażowy przy Konfederacji Lewiatan - nowoczesna instytucja służąca przedsiębiorcom i szybkiemu rozwiązywaniu sporów gospodarczych

Diagnoza Arbitrażu

 

 „Diagnoza Arbitrażu. Funkcjonowanie prawa o arbitrażu i kierunki postulowanych zmian”

18 września 2014 r. Zamek Królewski w Warszawie.

 

Konferencja była doskonałą okazją do spotkania całego środowiska arbitrażowego w Polsce. Jej celem było omówienie obecnego stanu prawnego z uwzględnieniem perspektywy prawnoporównawczej oraz przede wszystkim pożądanych kierunków zmian, które miałyby w założeniu zwiększenie konkurencyjności naszego prawa arbitrażowego w zestawieniu z innymi systemami prawnymi na Świecie. Wprowadzeniem do dyskusji była publikacja „Diagnoza Arbitrażu” - przygotowana przez zespół autorów pod egidą Sądu Arbitrażowego Lewiatan analiza polskiego ustawodawstwa i orzecznictwa dotyczącego sądownictwa polubownego, którą otrzymał każdy uczestnik konferencji. Konferencja miała służyć wymianie i zebraniu poglądów całego środowiska arbitrażowego i stać się podstawą dla sformułowania postulowanych zmian legislacyjnych, które zostaną następnie przekazane organom władzy publicznej w formie „Białej Księgi”.

Konferencja organizowana była pod Honorowym Patronatem Ministra Gospodarki oraz Ministra Sprawiedliwości. Partnerami Konferencji byli również: Sąd Arbitrażowy ds. Domen Internetowych przy PIIT, Instytut Allerhanda, Forum Obywatelskiego Rozwoju, Sąd Arbitrażowy przy Stowarzyszeniu Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców, Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia”, ICC Polska, Sąd Arbitrażowy przy Nowotomyskiej Izbie Gospodarczej oraz Sąd Arbitrażowy przy Regionalnej Izbie Gospodarczej w Katowicach. Partnerami akademickimi Konferencji zostały: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Akademia Leona Koźmińskiego, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Śląski, Uniwersytet Adama Mickiewicza, Uniwersytet Warszawski oraz Uniwersytet Wrocławski.

Prelegentami na Konferencji byli m.in. prof. dr hab. Jerzy Rajski, prof. Stanisław Sołtysiński, prof. dr hab. Maksymilian Pazdan, prof. Wojciech Popiołek, prof. Tomasz Stawecki, dr Marcin Asłanowicz, prof. dr hab. Łukasz Błaszczak, inż. Zbigniew Boczek, mec. Maciej Jamka, mec. Bartłomiej Jankowski, mec. Michał Kocur, mec. Bartosz Krużewski, dr Ireneusz Matusiak, dr Katarzyna Michałowska, SSR Łukasz Piebiak, dr Wojciech Sadowski, dr Rafał Sikorski, dr Krzysztof Stefanowicz, mec. Małgorzata Surdek, dr Maciej Tomaszewski, dr Maciej Zachariasiewicz, mec. Kamil Zawicki, dr Karol Zawiślak, dr hab. Grzegorz Żmij. Osobą odpowiedzialną za koordynację Konferencji był dr Maciej Zachariasiewicz.  

Konferencja była realizowana w ramach projektu "Konkurencyjność Arbitrażu" finansowanego ze środków Unii Europejskiej, a uczestnictwo w niej było bezpłatne.

 

Program Konferencji