Sąd Arbitrażowy przy Konfederacji Lewiatan - nowoczesna instytucja służąca przedsiębiorcom i szybkiemu rozwiązywaniu sporów gospodarczych

Szkolenia dla Kandydatek na Arbitrów

Sąd Arbitrażowy Lewiatan zorganizował trzy szkolenia przeznaczone dla kandydatek na potencjalnych arbitrów „Do’s and Dont’s in Arbitration”, które odbyły się w Warszawie 12 marca, 12 maja 2010 r., a także w Krakowie 27 września 2010 r. Szkolenia były prowadzone w ramach projektu „Promocja polubownych metod rozwiązywania konfliktów gospodarczych”.

Pełnienie funkcji arbitra, zgodnie z obowiązującymi przepisami nie wymaga żadnych specjalnych uprawnień, niemniej jednak warto poznać doświadczenia innych prawników i/lub arbitrów w zakresie prowadzenia postępowania, analizy klauzul arbitrażowych pod kątem określenia własnej jurysdykcji, kwestii niezależności i niezawisłości arbitrów, sposobów prowadzenia postępowania czy zasad sporządzania wyroku. Szkolenia miały charakter interaktywnych warsztatów, opartych w dużej mierze na doświadczeniach Sądu Arbitrażowego przy PKPP Lewiatan oraz Międzynarodowej Izbie Handlowej. Warsztaty te adresowane były do kobiet w celu zwiększenia ich aktywności w zakresie arbitrażu.

Szkolenia poprowadziła Miréze Philippe, special counsel przy Sądzie Arbitrażowym Międzynarodowej Izby Handlowej, a także współprzewodnicząca organizacji ArbitralWomen (www.arbitralwomen.org), oraz dr Beata Gessel – Kalinowska vel Kalisz, arbiter i Vice-prezes Sądu Arbitrażowego Lewiatan, partner kancelarii Gessel.

W szkoleniach wzięły udział Panie posiadające co najmniej 5-letni staż zawodowy jako radca prawny bądź adwokat lub odpowiedni staż naukowy, zainteresowane problematyką arbitrażową oraz mające już pewne doświadczenia w postępowaniu arbitrażowym, zarówno jako pełnomocnik lub arbiter. Szkolenia, z uwagi na finansowanie ze środków Unii Europejskiej, były nieodpłatne. Ze względu na swój interaktywny charakter oraz osobę Prowadzącej, były one prowadzone w języku angielskim. Łącznie w szkoleniach wzięło udział ponad 30 pań.