O sądzie

Sąd Arbitrażowy przy Konfederacji Lewiatan - nowoczesna instytucja służąca przedsiębiorcom i szybkiemu rozwiązywaniu sporów gospodarczych

O sądzie

Sąd Arbitrażowy przy Konfederacji Lewiatan jest jednostką wyodrębnioną i samodzielną, posiadającą własne władze oraz sekretariat.

Sąd zajmuje się rozstrzyganiem sporów o charakterze gospodarczym, powstałych zarówno między podmiotami krajowymi, jak i międzynarodowymi. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, strony mogą poddać pod rozstrzygnięcie sądu polubownego spory o prawa majątkowe lub spory o prawa niemajątkowe - mogące być przedmiotem ugody sądowej, z wyjątkiem spraw o alimenty (art. 1157 KPC). Zapis na sąd polubowny obejmujący spory z zakresu prawa pracy może być sporządzony tylko po powstaniu sporu i wymaga zachowania formy pisemnej (art. 1164 KPC). Stronami sporu mogą być zarówno osoby prawne, jak i osoby fizyczne, pod warunkiem dokonania zapisu na Sąd Arbitrażowy przy Konfederacji Lewiatan.   Ponadto, istnieje możliwość orzekania na podstawie prawa obcego oraz prowadzenia postępowania w językach obcych. Dlatego też na liście arbitrów Sądu wymienieni są wybitni przedstawiciele praktyki, mający doświadczenie w sprawach o charakterze międzynarodowym.

Liczba spraw wnoszonych przed Sąd systematycznie rośnie, podobnie jak ilość wydawanych wyroków. Często sprawy przed Sądem kończą się ugodą. Średni czas wydania wyroku od momentu wniesienia pozwu wynosi 6 miesięcy. Sprawy rozstrzygane w krótszym okresie były przede wszystkim postępowaniami prowadzonymi przez arbitra jedynego, co jest regulaminowym rozwiązaniem umożliwiającym szybsze uzyskanie wyroku. Dłużej trwały zazwyczaj spory, w których uczestniczyły podmioty międzynarodowe.

Aby jeszcze bardziej przybliżyć arbitraż przedsiębiorcom, w latach 2009 – 2011 prowadzony był projekt „Promocja polubownych metod rozwiązywania konfliktów gospodarczych”, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, który miał na celu zarówno promocję arbitrażu jako metody rozwiązywania sporów wśród polskich przedsiębiorców, jak i promocję polskiego arbitrażu wśród podmiotów zagranicznych, prowadzących swoje interesy w Polsce. Działania Projektu, które objęły swoim zasięgiem ponad 3000 prawników i przedsiębiorców, zostały przez nich uznane jako wielki sukces Sądu.

Następny projekt "Konkurencyjność Arbitrażu" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki był realizowany w latach 2013-2014. W ramach Projektu zrealizowano wiele działań mających podkreślić jego konkurencyjność względem sądownictwa powszechnego w trzech obszarach: wiedzy, technologii oraz legislacji. W ramach pierwszego z nich zorganizowano trzy typy szkoleń: dla pełnomocników, arbitrów oraz przyszłych trenerów arbitrażu. Drugi z nich skupiał się na stworzeniu systemu elektronicznego Intranet Sądu Arbitrażowego Lewiatan (ISAL) wspomagającego prowadzenie postępowań arbitrażowych. Trzeci zaś, mający na celu opracowanie nowych założeń legislacyjnych, skutkował wydaniem publikacji "Diagnoza Arbitrażu. Funkcjonowanie prawa o arbitrażu i kierunki postulowanych zmian" (wraz z organizacją konferencji o tożsamym tytule), a finalnie wydaniem "Białej Księgi Arbitrażu" zawierającej propozycje zmian w zakresie KPC. Projekt obfitował także w wiele wydarzeń towarzyszących wskazanym celom. 

W latach 2012-2018 sąd zorganizował 7 edycji konkursu KAL, w których wzięło udział ponad 250 drużyn składających się z aplikantów radcowskich i adwokackich. Celem było promowanie i popularyzowaniearbitrów wśród młodych prawników.

Od 1 lutego 2020 roku funkcję Prezesa Sądu piastuje Marcin Asłanowicz.