O sądzie

Sąd Arbitrażowy przy Konfederacji Lewiatan - nowoczesna instytucja służąca przedsiębiorcom i szybkiemu rozwiązywaniu sporów gospodarczych

O Arbitrażu

Arbitraż jest jedną z alternatywnych metod rozwiązywania sporów, która pozwala przedsiębiorcom rozstrzygnąć spór, bez poddawania go pod ocenę sądu powszechnego.

Zawarcie odpowiedniego zapisu na sąd polubowny (klauzuli arbitrażowej) w umowie pomiędzy przedsiębiorcami powoduje - w przypadku powstania sporu na tle realizacji tej umowy - rozpatrzenie sprawy przez sąd arbitrażowy (sąd polubowny) z pominięciem postępowania przed sądem powszechnym. Wyrok wydany w postępowaniu arbitrażowym ma taką samą wagę jak wyrok sądu powszechnego. 

Jakie korzyści płyną z rozpatrzenia sprawy w arbitrażu zamiast w sądzie powszechnym?
• strony sporu mają wpływ na wybór arbitrów, którzy rozstrzygną ich sprawę;
• arbitrzy z listy arbitrów rekomendowanych SAKL to prawnicy z szeroką praktyką i dużym dorobkiem;
• rozstrzygnięcie zapada w ciągu 3 lub 6 miesięcy od momentu ukonstytuowania się Zespołu Orzekającego (zależnie od wybranego przez strony trybu postępowania), a termin ten może zostać wydłużony tylko w szczególnie uzasadnionych przypadkach;
• postępowanie jest w pełni poufne;
• wyrok uzyskany w arbitrażu i opatrzony przez sąd powszechny klauzulą wykonalności, podlega egzekucji komorniczej (jeżeli dłużnik nie wykonuje go dobrowolnie);
• rozprawy mogą być prowadzone w trybie online;
• terminy i forma posiedzeń są wcześniej uzgadniane ze stronami, aby były dla nich dogodne;
• koszty postępowania można oszacować przy pomocy wygodnego kalkulatora online - https://tiny.pl/98zzj;

• istnieje możliwość orzekania na podstawie prawa obcego oraz prowadzenia postępowania w językach obcych;
• wyrok jest wykonalny w 148 krajach.

O Sądzie

Sąd Arbitrażowy przy Konfederacji Lewiatan (SAKL) jest nowoczesnym sądem polubownym umożliwiającym przedsiębiorcom sprawne rozstrzygnięcie sporu. 

Sąd istnieje od 2005 roku i jest wyodrębnioną i samodzielną jednostką Konfederacji Lewiatan, posiadającą własne władze oraz sekretariat.

W latach 2009 – 2011 w SAKL prowadzony był projekt „Promocja polubownych metod rozwiązywania konfliktów gospodarczych”, który współfinansowany był ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem projektu była zarówno promocja arbitrażu jako metody rozwiązywania sporów wśród polskich przedsiębiorców, jak i promocję polskiego arbitrażu wśród podmiotów zagranicznych, prowadzących swoje interesy w Polsce. Działania Projektu, które objęły swoim zasięgiem ponad 3000 prawników i przedsiębiorców, zostały przez nich uznane jako wielki sukces Sądu.

W latach 2013-2014 realizowany był kolejny projekt - "Konkurencyjność Arbitrażu" - współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W ramach Projektu zorganizowano wiele działań mających podkreślić konkurencyjność arbitrażu względem sądownictwa powszechnego w trzech obszarach: wiedzy, technologii oraz legislacji. W ramach pierwszego obszaru zorganizowano trzy typy szkoleń: dla pełnomocników, arbitrów oraz przyszłych trenerów arbitrażu. Drugi obszar skupiał się na stworzeniu systemu elektronicznego Intranet Sądu Arbitrażowego Lewiatan (ISAL) wspomagającego prowadzenie postępowań arbitrażowych. Trzeci zaś miał na celu opracowanie nowych założeń legislacyjnych i skutkował wydaniem publikacji "Diagnoza Arbitrażu. Funkcjonowanie prawa o arbitrażu i kierunki postulowanych zmian" (wraz z organizacją konferencji o tożsamym tytule), a finalnie wydaniem "Białej Księgi Arbitrażu" zawierającej propozycje zmian w zakresie KPC. Projekt obfitował także w wiele wydarzeń towarzyszących wskazanym celom. 

W roku 2012 SAKL zorganizował pierwszą edycję Konkursu Arbitrażowego Lewiatan (KAL), największego w Polsce konkursu typu moot court dla aplikantów adwokackich i radcowskich. KAL polega na przygotowaniu rozwiązania kazusu inspirowanego realnym postępowaniem arbitrażowym, a następnie wcieleniem się przez uczestników w role pełnomocników procesowych stron, których zadaniem jest opracowanie strategii poprowadzenia sprawy, przygotowanie pisma procesowego oraz reprezentacja strony w czasie rozprawy arbitrażowej. Do tej pory odbyło się 9 edycji KAL, w których wzięło udział ponad 250 drużyn z całej Polski.