Władze

Sąd Arbitrażowy przy Konfederacji Lewiatan - nowoczesna instytucja służąca przedsiębiorcom i szybkiemu rozwiązywaniu sporów gospodarczych

Władze Sądu Arbitrażowego

Sądem Arbitrażowym kieruje Komitet Arbitrażowy, w którego skład wchodzą: Prezes Sądu Arbitrażowego, trzech Wiceprezesów i członkowie. Prezes Sądu Arbitrażowego, dr hab. Marcin Asłanowicz, reprezentuje Sąd na zewnątrz, kontroluje wewnętrzną pracę Sądu oraz sprawuje inne funkcje określone w Regulaminie Sądu. Wiceprezesi Sądu Arbitrażowego lub członkowie Komitetu Arbitrażowego zastępują Prezesa Sądu w sprawach powierzonych im przez Prezesa albo przez Komitet Arbitrażowy. Uchwały Komitetu Arbitrażowego podejmowane są większością głosów wszystkich jego członków obecnych na posiedzeniu.

Komitet Nominacyjny dokonuje zastępczej nominacji arbitrów oraz orzeka o wygaśnięciu mandatu arbitra w wypadku jego wyłączenia albo odwołania. Skład Komitetu Nominacyjnego tworzą Przewodniczący i dwaj członkowie. W wykonywaniu swych funkcji Komitet Nominacyjny nie jest związany jakimikolwiek instrukcjami lub opiniami.

Organem wykonawczym Sądu Arbitrażowego jest Sekretariat, którym kieruje Sekretarz Generalny. Wykonuje on swe czynności pod kierownictwem Komitetu Arbitrażowego.