Klauzula arbitrażowa

Sąd Arbitrażowy przy Konfederacji Lewiatan - nowoczesna instytucja służąca przedsiębiorcom i szybkiemu rozwiązywaniu sporów gospodarczych

Zapis na sąd polubowny

Zapis na Sąd Arbitrażowy przy Konfederacji Lewiatan to postanowienie stron zawarte w umowie (tzw. klauzula arbitrażowa), na podstawie którego Sąd ten staje się właściwym dla rozstrzygania sporów wynikających z umowy albo z nią związanych.

Może leżeć w interesie stron wskazanie prawa rządzącego umową (prawo określonego państwa lub ogólne zasady prawa, albo zasady słuszności), języka arbitrażu, wskazanie liczby arbitrów (praktycznie jednego lub trzech) oraz dodanie innych wymagań dozwolonych Regulaminem.

REKOMENDOWANA KLAUZULA ARBITRAŻOWA

Przykładowa klauzula arbitrażowa brzmi następująco:

“Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy lub powstałe w związku z nią będą ostatecznie rozstrzygane przez Zespół Orzekający działający przy Sądzie Arbitrażowym przy Konfederacji Lewiatan w Warszawie zgodnie z postanowieniami Regulaminu tego Sądu obowiązującego w dniu wszczęcia postępowania.”

Jeżeli życzą sobie Państwo, aby spór rozstrzygany był w trybie dwuinstancyjnym rekomendujemy następującą klauzulę arbitrażową:

“Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy lub powstałe w związku z nią będą ostatecznie rozstrzygane przez Zespół Orzekający działający przy Sądzie Arbitrażowym przy Konfederacji Lewiatan w Warszawie zgodnie z postanowieniami Regulaminu tego Sądu obowiązującego w dniu wszczęcia postępowania. Postępowanie arbitrażowe będzie dwuinstancyjne. Każda ze stron może od wyroku wydanego przez Zespół Orzekający wnieść apelację zgodnie z Regulaminem postępowania apelacyjnego stanowiącego załącznik nr V do Regulaminu Sądu Arbitrażowego przy Konfederacji Lewiatan. Wyrok Zespołu Apelacyjnego będzie ostateczny.”

Klauzulę arbitrażową można uzupełnić o następujące postanowienia:

„Miejscem postępowania arbitrażowego będzie [•].” *

„Postępowanie arbitrażowe będzie prowadzone w języku [•]” **

* Jeśli miejscem postępowania arbitrażowego ma być inne miejsce niż m.st. Warszawa.
** Jeśli językiem postępowania ma być inny język niż język polski.