Biała Księga Arbitrażu

Sąd Arbitrażowy przy Konfederacji Lewiatan - nowoczesna instytucja służąca przedsiębiorcom i szybkiemu rozwiązywaniu sporów gospodarczych

Wiosną 2013 roku w ramach Programu "Konkurencyjność Arbitrażu” finansowanego ze środków UE rozpoczęte zostały prace nad przygotowaniem propozycji zmian do polskiego prawa arbitrażowego. Zespół badawczy składał się z następujących osób: dr. hab. Łukasz Błaszczak, dr hab. Rafał Sikorski, dr Maciej Zachariasiewicz, dr Karol Zawiślak, dr hab. Grzegorz Żmij, pod kierunkiem dr Beaty Gessel-Kalinowskiej vel Kalisz. Prace zostały podzielone na trzy etapy. Pierwszy etap obejmował analizę obecnego stanu prawnego, której wynik ukazał się w formie publikacji „Diagnoza Arbitrażu. Funkcjonowanie prawa o arbitrażu i kierunki postulowanych zmian”. W drugim etapie uwagi de lege ferenda, zgłoszone w Diagnozie poddane zostały debacie ogólnej, jaka miała miejsce w ramach konferencji Diagnoza Arbitrażu: Funkcjonowanie prawa o arbitrażu i kierunki postulowanych zmian, która odbyła się na Zamku Królewskim w Warszawie w dniu 18 września 2014 roku. Równolegle wszystkie te zagadnienia zostały przedstawione szerokiemu gronu odbiorców w formie ankiety opublikowanej na stronie internetowej Sądu Arbitrażowego Lewiatan oraz rozdystrybuowanej wśród uczestników Konferencji. Względem większości z nich respondenci byli zgodni, iż wymają one zmian legislacyjnych.

Wspomniane analizy i dyskusje posłużyły Zespołowi Diagnozy do opracowania niniejszej „Białej Księgi Arbitrażu”, która ma za zadanie podsumowanie zgłaszanych w doktrynie i praktyce propozycji zmiany ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz przedłożenie jednej spójnej propozycji zmiany legislacyjnej.  Zmiany, które znalazły się w Białej Księdze Arbitrażu obejmują 17 propozycji, w tym m.in.:

  • Usunięcie wymogu zdatności ugodowej jako przesłanki zdatności arbitrażowej sporów majątkowych.
  • Zmiana art. 1161 § 3 zd. 2 k.p.c. w kierunku przyjęcia reguły, zgodnie z którą strony związane są regulaminem stałego sądu polubownego w dacie wszczęcia postępowania.
  • Zastąpienie obowiązku przedstawienia uwierzytelnionego przekładu wyroku arbitrażowego na język polski, regułą zgodnie z którą wystarczające będzie załączenie prywatnego tłumaczenia wyroku arbitrażowego.

 

Publikacja ta została 20 listopada 2014 r. przekazana na ręce Ministra Mariusza Haładyja oraz Ministra Wojciecha Węgrzyna, jak również została udostępniona mediom.

Wiceminister Haładyj podziękował za przygotowanie Białej Księgi Arbitrażu i podzielenie się wnioskami z niej płynącymi. Podkreślił ponadto, że Ministerstwo Gospodarki podejmuje kompleksowe działania, które mają ułatwić dostęp i zwiększyć wykorzystanie pozasądowych metod rozwiązywania sporów gospodarczych. Zaznaczył, że wymaga to jednak ścisłej współpracy między administracją a stroną społeczną oraz światem nauki. – Dlatego cieszę się, że propozycje opracowane w MG w ramach ustawy o wspieraniu polubownych metod rozwiązywania sporów, takie jak np. skrócenie drogi instancyjnej postępowania postarbitrażowego czy zmiany dotyczące skutków ogłoszenia upadłości na postępowania przed sądami polubownymi, cieszą się poparciem strony społecznej – powiedział. Dodał, że propozycje zawarte w dokumencie będą przedmiotem analizy, a następnie dyskusji z praktykami arbitrażu, przedstawicielami nauki oraz przedsiębiorcami.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z publikacją!

Publikacja została wydana w ramach Projektu "Konkurencyjność Arbitrażu" finansowanego ze środków UE w ramach EFS i można ją bezpłatnie otrzymać.

Zamów Książkę